ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی. (اسکات پک)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

تحقیق استفاده از مدل FCD در استخراج تاج پوشش جنگلی

تحقیق استفاده از مدل FCD در استخراج تاج پوشش جنگلی

استفاده از مدل FCD در استخراج تاج پوشش جنگلی   مقدمه   سنجش از دور به معنای اعم کلمه موضوع جدیدی نیست . از زمانی که بشر دیده به جهان گشوده و با چشم جستجوگر خود اطراف خویش را نگریسته و آن را بررسی کرده است فن دور کاوی انجام گرفته است.انسان اولیه در حقیقت به شناسایی اجسام و پدیده های اطراف خویش می پرداخته آنکه با آنها تماس فیزیکی بر قرار کند . در […]