ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

آنكه می تواند، انجام می دهد، آنكه نمی تواند انتقاد می كند. (جرج برنارد شاو)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

مقاله مبانی و مفاهيم كفر در ديوان حافظ

مقاله مبانی و مفاهيم كفر در ديوان حافظ

مقاله مبانی و مفاهيم كفر در ديوان حافظ   مقاله مبانی و مفاهيم كفر در ديوان حافظ   «متصوفان، بسياري از كلمات قرآني را بعنوان كلمات كليدي خود بكار مي برده‌اند … مي توان گفت كه كاربرد كلمات قرآني به وسيله متصوفان بسيار آزادانه و حتي از روي دلخواه بوده است. آنان چنان تمايل داشتند كه به كلماتي كه در قرآن جالب توجه مي‌يافتند، معانيي- معاني «نسبي»- ملحق كنند كه از متن استخراج مي كردند.»به […]