ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

تحقیق اهداف آبیاری

تحقیق اهداف آبیاری

تحقیق اهداف آبیاری   اهداف آبیاری   يكي از اهداف آبياري، بدانگونه كه در تعريف علمي و مهندسي آن آمده است «استفاده حداكثر از واحد حجم آب» در شرايط محدوديت منابع آب مي باشد. در اين حالت جيره كاهش داده مي شود، و بجاي «آبياري كامل» ، كم آبياري صورت مي پذيرد. آثار تبعي و طبيعي كم آبياري كاهش عملكرد است. تحقيقات محلي، و استفاده از مدلها و توابع تجربي – رياضي «مصرف آب – […]