ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

غزليات مولوی وباز زائی فرهنگ ايران

غزليات مولوی وباز زائی فرهنگ ايران

 غزليات مولوی وباز زائی فرهنگ ايران   تحقیق غزليات مولوی وباز زائی فرهنگ ايران   معرب همين « وشت » « وجد»  است . به وجود آمدن ، به « وجد آمدن»است . اين فرهنگ بکلي در پيدايش گيتي ، ديدي  برضد  اديان ابراهيمي داشت . پيدايش انسان و تاريخ انسان درفرهنگ ايران ، هبوط نبود . انسان در آمدن به گيتي ، ميروئيد و ميافزود و اعتلاء مي يافت و خدا ميشد .همچنين فرهنگ […]