ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

آنكه می تواند، انجام می دهد، آنكه نمی تواند انتقاد می كند. (جرج برنارد شاو)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

تحقیق فرهنگ

تحقیق فرهنگ

تحقیق فرهنگ   فرهنگ   «فرهنگ» به لحاظ لغوی «فر» + «آهختن» است به معنی «بیرون آوردن» یا «بیرون کشیدن». در واقع باید پرسید چه شباهتی میان این معنای لغوی و معنای «زراعت» و یا «عمارت» هست؟زراعت به عمل آوردن تخم است؛ با زراعت نباتی از خاک سربرمی‌آورد یعنی قوه‌ای به فعل تبدیل می‌شود. در زراعت دانه «پرورده» می‌شود؛فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد و دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات […]