ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

اگر زمانی دراز به اعماق نگاه کنی آنگاه اعماق هم به درون تو نظر می‌اندازند. (نیچه)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

فعل معتل و قواعد عربی

فعل معتل و قواعد عربی

 فعل معتل و قواعد عربی   تحقیق فعل معتل و قواعد عربی   براي مجهول كردن فعل هاي معتل به همان روش مجهول كردن فعل هاي صحيح عمل مي كنيم اما در برخي موارد، (به خاطر تغيير حركت) اعلال ها و موارد خاصي نيز بوجود مي آيد:در ماضي همانند مجرد عمل مي كنيم. وصف وصف . در مضارع مجهول از معتل مثال حرف عله حذف نمي شود. به فعلي كه دو حرف از حروف اصلي […]