ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی. (اسکات پک)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

تحقیق قواعد ادبیات

تحقیق قواعد ادبیات

تحقیق قواعد ادبیات    قواعد ادبیات   استفاده ازکلمات دشوار در نوشته سبب می‌شود که مقصود نویسنده به راحتی دریافت نمی‌شود.تاریخ بلعمی نوشته ابوعلی بلعمی مربوط به قرن چهارم نوشته‌ای ساده است و کتاب کلیله و دمنه مربوزط به قرن ششم نوشته‌ای متکلف است. نکاتی که می‌تواند در ساده‌نویسی به ما کمک کند و باید آنها را رعایت کنیم: سعی کنیم همانگونه که سخن می‌گوییم، بنویسیم. تمرین تبدیل گفتار به نوشتار به ما کمک می‌کند […]