ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

تکامل و حرکت، مبنا و پیش فرض کل وجود است. (انگلس)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

مرتع داری | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پاورپوینت | ارس فایل |

مرتع داری | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پاورپوینت | ارس فایل |

 مرتع داری   مرتع را به انگليسي Range گويند و بطور خلاصه اراضي يا پوششي گياهي است كه به دليل يكسري موانع و مشكلات طبيعي (پستي و بلندي) و يا عوامل اقليمي(دماي پائين، خشكي زياد، …) براي زراعت و كشاوزي مناسب نيستند لذا براي چراي دام مورد استفاده قرار مي گيرند.مراتعي هستند كه در كنار گونه هاي غالب بوته اي يا علفي تعدادي هم درخت و يا درختچه حضور داشته باشند. مانند اراضي سياه بيشه […]