ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی. (اسکات پک)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

مقايسه ترتيب مطالب نسخه قديمی اردای ويراف نامه در پهلوی و فارسی

مقايسه ترتيب مطالب نسخه قديمی اردای ويراف نامه در پهلوی و فارسی

مقايسه ترتيب مطالب نسخه قديمی اردای ويراف نامه در پهلوی و فارسی   تحقیق مقايسه ترتيب مطالب نسخه قديمی اردای ويراف نامه در پهلوی و فارسی   اولين اثري كه به ميان مي آيد بالطبع زردشت نامه است كه يكي از قديمترين آثار كامل و مستقل مي باشد كه در روايات نيز ذكري از آن نشده است. ساليان دراز اين كتاب به عنوان اثري از زردشت بهرام پژدو معرفي شده بود و وست و رزنبرگ […]