ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

در جستجوی نور باش، نور را می‌یابی

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

مقايسه ترتيب مطالب نسخه قديمی اردای ويراف نامه در پهلوی و فارسی

مقايسه ترتيب مطالب نسخه قديمی اردای ويراف نامه در پهلوی و فارسی

مقايسه ترتيب مطالب نسخه قديمی اردای ويراف نامه در پهلوی و فارسی   تحقیق مقايسه ترتيب مطالب نسخه قديمی اردای ويراف نامه در پهلوی و فارسی   اولين اثري كه به ميان مي آيد بالطبع زردشت نامه است كه يكي از قديمترين آثار كامل و مستقل مي باشد كه در روايات نيز ذكري از آن نشده است. ساليان دراز اين كتاب به عنوان اثري از زردشت بهرام پژدو معرفي شده بود و وست و رزنبرگ […]