ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی. (اسکات پک)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

میهن پرستی پایان نامه میهن پرستی در بین جوانان | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله

میهن پرستی پایان نامه میهن پرستی در بین جوانان | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله

میهن پرستی پایان نامه میهن پرستی در بین جوانان    میهن پرستی در بین جوانان   مقدمه:   ناسيوناليسم يا ملى‏گرايى و يا به تعبير دقيق‏تر: ملّيت‏پرستى، در آغاز قرن بيستم، بخصوص بعد از جنگ اوّل و دوم جهانى، افول كرد و از شدت آن به جهت پيامدهاى ناگوار، كاسته شد. در ايران ما، اگر چه واژه «ملّت» در ادبيات قديم به معناى دين يا فرقه‏هاى دينى است و متفكران و جغرافى‏دانانى چون شهرستانى وقتى […]