ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

هیچ چیز در زیر خورشید زیباتر از بودن در زیر خورشید نیست. (باخ‌من)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

نقش و جایگاه رسانه‌ها در مقابله با تهدیدات تروریستی

نقش و جایگاه رسانه‌ها در مقابله با تهدیدات تروریستی

نقش و جایگاه رسانه‌ها در مقابله با تهدیدات تروریستی   تحقیق نقش و جایگاه رسانه‌ها در مقابله با تهدیدات تروریستی   پس از یازده سپتامبر، پژوهش‌های مربوط به تأثیرات روانی تروریسم چند برابر شده‌اند. تماس رسانه‌ای با تروریسم یکی از عوامل اصلی چنین تأثیراتی است. با این حال، در زمینة پژوهش‌هایی که انعطاف‌پذیری مردم در قبال تماس رسانه‌ای با تهدید تروریستی را پیش از ضربة روانی و عاطفی بررسی کنند، دچار کمبود هستیم. این مقاله […]