ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی. (اسکات پک)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

تحقیق نقش Eikenllacorrodens در عفونت و زخم و سایر عفونتها

تحقیق نقش Eikenllacorrodens در عفونت و زخم و سایر عفونتها

نقش Eikenllacorrodens در عفونت و زخم و سایر عفونتها   تاریخچه   این باکتری اولین بار در ال ۱۹۳۸ بعنوان باکتری کند  رشد    میله ای بی هوازی شناخته شد و چون این ارگانیسم میتوانست فرورفتگی(pit )(corrode )در محیط کشت ایجاد کند و کلنی هایش در شیارهای کوچک رشد می کردند به همین علت آن را باسیلوسcorroding نامیدند و آن را بر تبق تبقه بندی CDC ،Hb1 در گروه باکتروئیدوس corroding قرار دارند. که دارای گونه […]