ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید. (ناپلئون هیل)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

تحقیق نقش Eikenllacorrodens در عفونت و زخم و سایر عفونتها

تحقیق نقش Eikenllacorrodens در عفونت و زخم و سایر عفونتها

نقش Eikenllacorrodens در عفونت و زخم و سایر عفونتها   تاریخچه   این باکتری اولین بار در ال ۱۹۳۸ بعنوان باکتری کند  رشد    میله ای بی هوازی شناخته شد و چون این ارگانیسم میتوانست فرورفتگی(pit )(corrode )در محیط کشت ایجاد کند و کلنی هایش در شیارهای کوچک رشد می کردند به همین علت آن را باسیلوسcorroding نامیدند و آن را بر تبق تبقه بندی CDC ،Hb1 در گروه باکتروئیدوس corroding قرار دارند. که دارای گونه […]