ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی. (اسکات پک)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

ويژگيهای يک نظام آماری مؤثر

ويژگيهای يک نظام آماری مؤثر

ويژگيهای يک نظام آماری مؤثر   تحقیق ويژگيهای يک نظام آماری مؤثر    قانوني بودن و اعتبار از ارزشهاي اصلي نظام آماري مؤثر مي باشند .  منظور از قانوني بودن قضاوت اجتماعي است مبني بر اينكه فعاليت نظام آماري به مصلحت كشور بوده و در حقيقت براي مقاصد ضروري بكار رود . هنگاميكه قانوني بودن در عمل اساس بودجه ريزي دولتي باشد نقش آن پررنگ تر خواهد شد : اين قانوني بودن هماهنگي هاي اساسي […]