ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

کودک آزاری تحقیق کودک آزاری | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله

کودک آزاری تحقیق کودک آزاری | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله

کودک آزاری   تحقیق کودک آزاری   مقدمه   در تعالیم بزرگان ما بسیاردرباره تربیت،تکریم،توجه، تحسین و محبت به کودکان و پرهیز از رفتار خشونت بار آنها سخن به میان آمده است .حضرت علی(ع)می فرماید:کودک امانت خداست، به امانت خداجزدر سایه حکم خدا نمی توان دست درازی کرد . امام رضا (ع)به پدری که از خلق بدفرزندش شکوه می کرد و می گفت گاهی خشمگین می شوم و او را کتک می زنم،فرمود او را […]