ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید. (ناپلئون هیل)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

ترجمه داستان ERASER

ترجمه داستان ERASER

 ترجمه داستان ERASER    داستان ERASER   Eraser به فرودگاه رفت و به واشنگتون دي سي پرواز كرد . Samaritan در ميزي در رستوران orphan منتظر او بود . او گفت : « متشكرم آمدي » Eraser گفت : « ملاقاتي اين چنين را دوست ندارم خطرناك است .» Samaritan گفت : « منهم دوست ندارم اما مجبوريم درباره بعضي چيزهاي مهم صحبت كنيم .» Eraser متوجه دو مردي كه در ميز پهلو آنها نشسته […]