ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

برده یک ارباب دارد اما جاه‌طلب به تعداد افرادی که به او کمک می‌کنند. (بردیر فرانسوی)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

تحقیق تركيب شيمايی و ساختمان اسيدهای نوكلئيك

تحقیق تركيب شيمايی و ساختمان اسيدهای نوكلئيك

 تركيب شيمايی و ساختمان اسيدهای نوكلئيك   واحد ساختماني اسيدهاي نوكلئيك نوكلئوتيد است. نوكلئوتيد از سه جزء تشكيل شده كه توسط پيوندهاي كووالانسي به يكديگر متصل مي شوند. ۱-قند پنتوز(دي اكسيد ريبوز در DNA  و ريبوز در RNA) ۲-باز آلي نيتروژن دار كه به شكل دو حلقه اي(پورين) يا يك حلقه اي (پيريميدين) است و با كربن شماره ۱ قند پنتوز پيوند B-N-glycosidic ايجاد كرده و يك نوكلئوزيد تشكيل مي شود. DNA، حاوي بازهاي پورين، […]