ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

تحقیق تركيب شيمايی و ساختمان اسيدهای نوكلئيك

تحقیق تركيب شيمايی و ساختمان اسيدهای نوكلئيك

 تركيب شيمايی و ساختمان اسيدهای نوكلئيك   واحد ساختماني اسيدهاي نوكلئيك نوكلئوتيد است. نوكلئوتيد از سه جزء تشكيل شده كه توسط پيوندهاي كووالانسي به يكديگر متصل مي شوند. ۱-قند پنتوز(دي اكسيد ريبوز در DNA  و ريبوز در RNA) ۲-باز آلي نيتروژن دار كه به شكل دو حلقه اي(پورين) يا يك حلقه اي (پيريميدين) است و با كربن شماره ۱ قند پنتوز پيوند B-N-glycosidic ايجاد كرده و يك نوكلئوزيد تشكيل مي شود. DNA، حاوي بازهاي پورين، […]