ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد. (سقراط)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

عفونت واژن پایان نامه بهینه سازی سیستم لاکتوپراکسیداز و اثر ضد پاتوژنی بر دو عامل عفونت واژن تریکوموناس واژینالیس و گاردنرلا واژینالیس

عفونت واژن پایان نامه بهینه سازی سیستم لاکتوپراکسیداز و اثر ضد پاتوژنی بر دو عامل عفونت واژن تریکوموناس واژینالیس و گاردنرلا واژینالیس

عفونت واژن پایان نامه بهینه سازی سیستم لاکتوپراکسیداز و اثر ضد پاتوژنی بر دو عامل عفونت واژن تریکوموناس واژینالیس و گاردنرلا واژینالیس   پایان نامه بهینه سازی سیستم لاکتوپراکسیداز و بررسی اثر ضد پاتوژنی آن بر دو عامل عفونت واژن تریکوموناس واژینالیس و گاردنرلا واژینالیس   لاکتوپراکسیداز یک آنزیم اکسیدو ردوکتاز با ساختار گلیکو پروتئینی حاوی هم با ۶۱۲ اسید آمینه  و ده درصد کربوهیدرات ،با وزن مولکولی ۷۸۴۳۲  دالتون می باشد  که در شیر […]

28900 تومان نامشخص دریافت فایل