ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

حيات طيبه پایان نامه تعادل و توسعه راهبرد حيات طيبه در ايران ۱۴۰۰(ه ش)

حيات طيبه پایان نامه تعادل و توسعه راهبرد حيات طيبه در ايران ۱۴۰۰(ه ش)

حيات طيبه پایان نامه تعادل و توسعه راهبرد حيات طيبه در ايران ۱۴۰۰(ه ش)   تعادل و توسعه راهبرد حيات طيبه در ايران ۱۴۰۰(ه ش)   چكيده:   «بالعدل قامت السموات و الارض»،قوام آسمانها و زمين به عدل است.چنانچه تعادل را از زندگي حذف كنيم، وجودي براي هستي باقي نخواهد ماند كه عدل پايه و بنياني است كه قوام و استواري جهان به اوست.« العدل اساس به قوام العالم.»تعالي و ارتقاء جان آدمي به حيات […]