ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

هیچ چیز در زیر خورشید زیباتر از بودن در زیر خورشید نیست. (باخ‌من)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

تعریف حسابداری

تعریف حسابداری

تعریف حسابداری   حسابداری   به رغم پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی که در نیم قرن پایانی هزارۀ دوم به عمل آمده هنوز بسیاری از تنگناهای جوامع بشری پای برجایند. کاربرد فن آوری های جدید تولیدات کشاورزی را در بسیاری از کشورهای در حال رشد به نحو چشمگیری در حال افزایش داده و فرآیند صنعتی شدن را سرعت بخشیده است. حسابداری عبارت است از فن یا مجموعه قواعد و روش های جمع آوری اطلاعات مالی […]