ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

بازاریابی پایان نامه بررسی آسیب شناسی شیوه های تبلیغات و بازاریابی

بازاریابی پایان نامه بررسی آسیب شناسی شیوه های تبلیغات و بازاریابی

بازاریابی   پایان نامه بررسی آسیب شناسی شیوه های تبلیغات و بازاریابی وارائه راهکارهای مؤثر در ایجاد تغییر و تحول   چکیده بررسی آسیب شناسی شیوه های تبلیغات و بازاریابی   هدف پژوهش حاضر بررسی آسیب شناسی شیوه های تبلیغات و بازاریابی وارائه راهکارهای موثر در ایجاد تغییر و تحول در بانک های ملی استان چهارمحال بختیاری بود. بنابراین از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی-پیمایشی بود.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه […]