ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

تکامل و حرکت، مبنا و پیش فرض کل وجود است. (انگلس)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

بازاریابی پایان نامه بررسی آسیب شناسی شیوه های تبلیغات و بازاریابی

بازاریابی پایان نامه بررسی آسیب شناسی شیوه های تبلیغات و بازاریابی

بازاریابی   پایان نامه بررسی آسیب شناسی شیوه های تبلیغات و بازاریابی وارائه راهکارهای مؤثر در ایجاد تغییر و تحول   چکیده بررسی آسیب شناسی شیوه های تبلیغات و بازاریابی   هدف پژوهش حاضر بررسی آسیب شناسی شیوه های تبلیغات و بازاریابی وارائه راهکارهای موثر در ایجاد تغییر و تحول در بانک های ملی استان چهارمحال بختیاری بود. بنابراین از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی-پیمایشی بود.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه […]