ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

تفکرات غیرمنطقی پایان نامه رابطه تفکرات غیرمنطقی با احساس خصومت و مولفه های آن

تفکرات غیرمنطقی پایان نامه رابطه تفکرات غیرمنطقی با احساس خصومت و مولفه های آن

تفکرات غیرمنطقی   پایان نامه رابطه تفکرات غیرمنطقی با احساس خصومت و مولفه های آن در میان دانشجویان   چکیده پایان نامه رابطه تفکرات غیرمنطقی با احساس خصومت و مولفه های آن در میان دانشجویان   تفکرات غیرمنطقی هدف از پژوهش حاضر برسی رابطه تفکرات غیر منطقی  با  احساس خصومت  و مقوله های آن  در میان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور ارومیه بوده است. جامعه آماري اين تحقيق دانشجویان دختر و پسر دانشگاه […]