ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

تکامل و حرکت، مبنا و پیش فرض کل وجود است. (انگلس)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

تفکرات غیرمنطقی پایان نامه رابطه تفکرات غیرمنطقی با احساس خصومت و مولفه های آن

تفکرات غیرمنطقی پایان نامه رابطه تفکرات غیرمنطقی با احساس خصومت و مولفه های آن

تفکرات غیرمنطقی   پایان نامه رابطه تفکرات غیرمنطقی با احساس خصومت و مولفه های آن در میان دانشجویان   چکیده پایان نامه رابطه تفکرات غیرمنطقی با احساس خصومت و مولفه های آن در میان دانشجویان   تفکرات غیرمنطقی هدف از پژوهش حاضر برسی رابطه تفکرات غیر منطقی  با  احساس خصومت  و مقوله های آن  در میان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور ارومیه بوده است. جامعه آماري اين تحقيق دانشجویان دختر و پسر دانشگاه […]