ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند. (دیزرائیلی)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

تفکرات غیرمنطقی پایان نامه رابطه تفکرات غیرمنطقی با احساس خصومت و مولفه های آن

تفکرات غیرمنطقی پایان نامه رابطه تفکرات غیرمنطقی با احساس خصومت و مولفه های آن

تفکرات غیرمنطقی   پایان نامه رابطه تفکرات غیرمنطقی با احساس خصومت و مولفه های آن در میان دانشجویان   چکیده پایان نامه رابطه تفکرات غیرمنطقی با احساس خصومت و مولفه های آن در میان دانشجویان   تفکرات غیرمنطقی هدف از پژوهش حاضر برسی رابطه تفکرات غیر منطقی  با  احساس خصومت  و مقوله های آن  در میان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور ارومیه بوده است. جامعه آماري اين تحقيق دانشجویان دختر و پسر دانشگاه […]