ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

زیبائی در فرا رفتن از روزمره‌گی‌هاست. (ورنر هفته)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

تقسيم‌بندی جامعه‌ ی ايران‌ تحقیق تقسيم‌بندی جامعه‌ ی ايران‌ | دانلود رایگان پایان نامه

تقسيم‌بندی جامعه‌ ی ايران‌ تحقیق تقسيم‌بندی جامعه‌ ی ايران‌ | دانلود رایگان پایان نامه

تقسيم‌بندی جامعه‌ ی ايران‌ تحقیق تقسيم‌بندی جامعه‌ ی ايران‌   تقسيم‌بندي‌ جامعه‌ي‌ ايران‌   تقسيم‌بندی جامعه‌ ی ايران‌ تحقیق تقسيم‌بندی جامعه‌ ی ايران‌ مردم‌ به‌ ۴ طبقه‌ بخش‌ شده‌اند. در رأس‌ طبقات‌ ۴ گانه‌، (اعضاء اربعه‌) پادشاه‌قرار دارد شاهان‌ نواحي‌ داستانها وابسته‌ و تابع‌ او هستند. همانند گذشته‌ مقام‌نخست‌ از آن‌ روحانيون‌ است‌، مقام‌ دوم‌ متعلق‌ به‌ مردان‌ كارزار است‌. دبيران‌«كتّاب‌» داراي‌ مقام‌ سوم‌ هستند اعضاي‌ اين‌ صنف‌ عبارتند از: منشيان‌ «كتّاب‌رسايل‌» شماره‌گران‌ «كتّاب‌ محاسبات‌» […]