ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

هنر، کلید فهم زندگی است. (اسکار وایله)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

عفونت واژن پایان نامه بهینه سازی سیستم لاکتوپراکسیداز و اثر ضد پاتوژنی بر دو عامل عفونت واژن تریکوموناس واژینالیس و گاردنرلا واژینالیس

عفونت واژن پایان نامه بهینه سازی سیستم لاکتوپراکسیداز و اثر ضد پاتوژنی بر دو عامل عفونت واژن تریکوموناس واژینالیس و گاردنرلا واژینالیس

عفونت واژن پایان نامه بهینه سازی سیستم لاکتوپراکسیداز و اثر ضد پاتوژنی بر دو عامل عفونت واژن تریکوموناس واژینالیس و گاردنرلا واژینالیس   پایان نامه بهینه سازی سیستم لاکتوپراکسیداز و بررسی اثر ضد پاتوژنی آن بر دو عامل عفونت واژن تریکوموناس واژینالیس و گاردنرلا واژینالیس   لاکتوپراکسیداز یک آنزیم اکسیدو ردوکتاز با ساختار گلیکو پروتئینی حاوی هم با ۶۱۲ اسید آمینه  و ده درصد کربوهیدرات ،با وزن مولکولی ۷۸۴۳۲  دالتون می باشد  که در شیر […]

28900 تومان نامشخص دریافت فایل