ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید. (ناپلئون هیل)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

هوش چندگانه پایان نامه برنامه آموزشی گاردنر بر مهارت های هوش چندگانه دانش آموزان

هوش چندگانه پایان نامه برنامه آموزشی گاردنر بر مهارت های هوش چندگانه دانش آموزان

هوش چندگانه پایان نامه برنامه آموزشی گاردنر بر مهارت های هوش چندگانه دانش آموزان   پایان نامه اثربخشي برنامه آموزشي گاردنر بر مهارت هاي هوش چندگانه دانش آموزان دختر پايه ابتدايي   هدف از انجام پژوهش، بررسي برنامه آموزشي گاردنر بر مهارت هاي هوش چندگانه دانش آموزان دختر پايه چهارم ابتدايي بود. بنابراين با توجه به اينكه جامعه آماري اين پژوهش كليه دانش آموزان دختر بودند. نمونه مورد نظر در اين پژوهش سي نفر (پانزده […]