ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

در جستجوی نور باش، نور را می‌یابی

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

صادرات غیر نفتی پایان نامه اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیر نفتی ایران

صادرات غیر نفتی پایان نامه اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیر نفتی ایران

صادرات غیر نفتی پایان نامه اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیر نفتی ایران   پایان نامه اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیر نفتی ایران   چکیده   در این مطالعه، نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی  بر صادرات غیر نفتی با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعي، ARDL)) و داده های سالیانه برای دوره زمانی ۸۷-۱۳۵۲ در اقتصاد ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که […]