ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

زیبائی در فرا رفتن از روزمره‌گی‌هاست. (ورنر هفته)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

دستگاه Bionator پایان نامه بررسي اثرات دستگاه Bionator بر روي رشد منديبل

دستگاه Bionator پایان نامه بررسي اثرات دستگاه Bionator بر روي رشد منديبل

دستگاه Bionator پایان نامه بررسي اثرات دستگاه Bionator بر روي رشد منديبل درگروههاي متفاوت   بررسي اثرات دستگاه Bionator بر روي رشد منديبل درگروههاي متفاوت رشد عمودي صورت   چكيده دستگاه Bionator پایان نامه بررسي اثرات دستگاه Bionator بر روي رشد منديبل درگروههاي متفاوت   دستگاههاي فانكشنال و ثابت در مطالعات بسياري جهت بررسي چگونگي نحوة عمل آنها در درمان ناهنجاريهاي كلاسII مورد مقايسه قرار گرفته اند. هدف از اين مطالعه تعيين اثرات دستگاه Bionator  […]