ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید. (ناپلئون هیل)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

پایان نامه بررسی رابطه‌ی عزت نفس و افسردگي در بين دانشجويان رشته مشاوره دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر

پایان نامه بررسی رابطه‌ی عزت نفس و افسردگي در بين دانشجويان رشته مشاوره دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر

بررسی رابطه‌ی عزت نفس و افسردگي در بين دانشجويان رشته مشاوره دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر   چكيده   پژوهش حاضر به بررسي بين عزت نفس و افسردگي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر مي‌پردازد . فرضيه پژوهش عبارت است از اينكه بين عزت نفس و افسردگي در بين دانشجويان رابطه وجود دارد و براي بررسي فرضيه‌ي موردنظر از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر به عنوان جامعه ي آماري و تعداد ۷۰ […]