ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

هنر، کلید فهم زندگی است. (اسکار وایله)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

پایان نامه بررسي عوامل عدم گرايش به رشته ادبيات و علوم انساني دختران دبيرستاني ناحيه ۲ استان اصفهان در سال ۸۵-۸۴

پایان نامه بررسي عوامل عدم گرايش به رشته ادبيات و علوم انساني دختران دبيرستاني ناحيه ۲ استان اصفهان در سال ۸۵-۸۴

بررسي عوامل عدم گرايش به رشته ادبيات و علوم انساني دختران دبيرستاني ناحيه ۲ استان اصفهان در سال ۸۵-۸۴   چكيده :   استمراروبقاي هرجامعه اي مستلزم آن است كه مجموعه باورها،ارزشها،رفتارها،گرايشها، دانشها ومهارتهاي آن به نسلهاي جديدمنتقل شود ساخت وكاريا وسيله اين انتقال ،آموزش وپرورش است. آموزش وپرورش ،به معني اعم مترادف با جامعه پذيري است ،يعني ،فراگردي كه افراد ازطريق آن به يادگيري نقشها،قواعد،روابط وبه طور كلي،فرهنگ جامعه خودمي پردازند.آموزش وپروش به معني […]