ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

در جستجوی نور باش، نور را می‌یابی

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

خرزهره پایان نامه اثرات غلظت‌ های مختلف اکسین و نوع قلمه بر روی ریشه‌زایی

خرزهره پایان نامه اثرات غلظت‌ های مختلف اکسین و نوع قلمه بر روی ریشه‌زایی

خرزهره پایان نامه اثرات غلظت‌ های مختلف اکسین و نوع قلمه بر روی ریشه‌زایی   بررسی اثرات غلظت‌ های مختلف اکسین و نوع قلمه بر روی ریشه‌زایی قلمه‌ های گیاه خرزهره   چکیده خرزهره پایان نامه اثرات غلظت‌ های مختلف اکسین و نوع قلمه بر روی ریشه‌زایی این تحقیق به منظور تعیین بهترین هورمون ریشه‌زایی، غلظت هورمونی و نوع قلمه گیاه خرزهره در گلخانه کوانست (پلاستیکی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان در ۴ سطح و […]