ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی. (اسکات پک)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

ذرت پایان نامه اثر الگوی کاشت و تراکم بوته روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت

ذرت پایان نامه اثر الگوی کاشت و تراکم بوته روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت

ذرت پایان نامه اثر الگوی کاشت و تراکم بوته روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت   بررسی اثر الگوی کاشت و تراکم  بوته روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سیلویی در منطقه ورامین   چکیده   به منظور مشاهده تأثیر تراکم و آرایش کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سیلویی (سینگل کراس ۶۴۷) آزمایش مزرعه ای بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در تابستان سال ۱۳۸۲ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه […]