ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد. (سقراط)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

ذرت پایان نامه اثر الگوی کاشت و تراکم بوته روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت

ذرت پایان نامه اثر الگوی کاشت و تراکم بوته روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت

ذرت پایان نامه اثر الگوی کاشت و تراکم بوته روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت   بررسی اثر الگوی کاشت و تراکم  بوته روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سیلویی در منطقه ورامین   چکیده   به منظور مشاهده تأثیر تراکم و آرایش کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سیلویی (سینگل کراس ۶۴۷) آزمایش مزرعه ای بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در تابستان سال ۱۳۸۲ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه […]