ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

اگر زمانی دراز به اعماق نگاه کنی آنگاه اعماق هم به درون تو نظر می‌اندازند. (نیچه)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

اختلالات روانی پایان نامه بررسی اختلالات روانی در دانشجویان | دانلود رایگان پایان نامه پاورپوینت

اختلالات روانی پایان نامه بررسی اختلالات روانی در دانشجویان | دانلود رایگان پایان نامه پاورپوینت

اختلالات روانی پایان نامه بررسی اختلالات روانی در دانشجویان   پایان نامه بررسی اختلالات روانی در دانشجویان   چکیده اختلالات روانی پایان نامه بررسی اختلالات روانی در دانشجویان هدف این پژوهش بررسی نابهنجاری ها در دانشجویان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع توصیفی رویدادی و جامعۀ آماری شامل کلیۀ دانشجویان دانشگاه پیام نور اصفهان که ۱۰۰ نفر از آنها به عنوان نمونه در سال ۱۳۸۸ انتخاب شدند . روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی […]