ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

تکامل و حرکت، مبنا و پیش فرض کل وجود است. (انگلس)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

پایان نامه بررسی اختلال وسواس دربین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

پایان نامه بررسی اختلال وسواس دربین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

 بررسی اختلال وسواس دربین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر   ( ۱-۱) مقدمه   درطبقه بندیهای سنتی روان پزشکی، وسواسهای فکری و عملی تحت عنوان نوروزوسواس فکری- عملی قرار می گیرند. نوروزوسواس فکری- عملی، یا اختلال وسواس فکری-عملی یکی ازانواع اختلالات اضطرابی است. مطالعات همه گیرشناختی اخیرنشان می دهد که این اختلال بیش ازآنچه که پیشترتصورمی شد، شایع است. شیوع مداوم این اختلال دربیش از۳درصد ازجمعیت عمومی گزارش شده است. پدیده نوروز وسواس فکری-عملی […]