ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

برده یک ارباب دارد اما جاه‌طلب به تعداد افرادی که به او کمک می‌کنند. (بردیر فرانسوی)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

هاپلوئید پایان نامه تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا

هاپلوئید پایان نامه تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا

هاپلوئید پایان نامه تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا   بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا   فصل اول     ۱-         مقدمه   : هاپلوئید پایان نامه تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا گياه كلزا مهمترين گونه زراعي جنس براسيكا (Brassica) ميباشد. و ويژگيهاي خاص اين گياه يعني قابليت كشت در نقاط مختلف ، در صد بالاي روغن آن ، كيفيت مطلوب […]