ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید. (ناپلئون هیل)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

یادگیری پایان نامه تاثیرات تسهیم دانش و رفتارهای یادگیری بر عملكرد سازمان ها

یادگیری پایان نامه تاثیرات تسهیم دانش و رفتارهای یادگیری بر عملكرد سازمان ها

یادگیری پایان نامه تاثیرات تسهیم دانش و رفتارهای یادگیری بر عملكرد سازمان ها   بررسی تاثیرات تسهیم دانش و رفتارهای یادگیری بر عملكرد سازمان ها مطالعه موردی: شهرداری   چكیده   هدف این طرح پژوهشی بررسی تاثیرات تسهیم دانش و رفتارهای یادگیری بر عملكرد سازمان ها ( مطالعه موردی: شهرداری اراك) است. در این تحقیق تسهیم دانش در میان كاركنان سازمان و یادگیری مداوم آنان به عنوان دو متغیر اثر گذار بر عملكرد سازمان در […]