ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

هنر، کلید فهم زندگی است. (اسکار وایله)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

کمال گرایی پایان نامه تاثیر آموزش فراشناخت بر ابعاد کمال گرایی و بهزیستی روان شناختی

کمال گرایی پایان نامه تاثیر آموزش فراشناخت بر ابعاد کمال گرایی و بهزیستی روان شناختی

کمال گرایی پایان نامه بررسی تاثیر آموزش فراشناخت بر ابعاد کمال گرایی و بهزیستی روان شناختی دانش آموزان دختر     چکیده بررسی تاثیر آموزش فراشناخت بر ابعاد کمال گرایی و بهزیستی روان شناختی دانش آموزان دختر   کمال گرایی این پژوهش، پژوهشی نیمه آزمایشی است که به بررسی تاثیر آموزش فراشناخت بر ابعاد کمالگرایی و بهزیستی روانشناختی دانش آموزان دختر دوره دوم مقطع متوسطه می­پردازد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانش آموزان دختری […]