ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

تنها آرامش و سکوت سرچشمه‌ی نیروی لایزال است. (داستایوفسکی)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

کمال گرایی پایان نامه تاثیر آموزش فراشناخت بر ابعاد کمال گرایی و بهزیستی روان شناختی

کمال گرایی پایان نامه تاثیر آموزش فراشناخت بر ابعاد کمال گرایی و بهزیستی روان شناختی

کمال گرایی پایان نامه بررسی تاثیر آموزش فراشناخت بر ابعاد کمال گرایی و بهزیستی روان شناختی دانش آموزان دختر     چکیده بررسی تاثیر آموزش فراشناخت بر ابعاد کمال گرایی و بهزیستی روان شناختی دانش آموزان دختر   کمال گرایی این پژوهش، پژوهشی نیمه آزمایشی است که به بررسی تاثیر آموزش فراشناخت بر ابعاد کمالگرایی و بهزیستی روانشناختی دانش آموزان دختر دوره دوم مقطع متوسطه می­پردازد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانش آموزان دختری […]