ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم. (دوروستان)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

برنامه های تلویزیون پایان نامه تاثیر برنامه های تلویزیون و رفتار اجتماعی در بین دانشجویان

برنامه های تلویزیون پایان نامه تاثیر برنامه های تلویزیون و رفتار اجتماعی در بین دانشجویان

برنامه های تلویزیون پایان نامه تاثیر برنامه های تلویزیون و رفتار اجتماعی در بین دانشجویان   پایان نامه تاثیر برنامه های تلویزیون و رفتار اجتماعی در بین دانشجویان   چكیده   موضوع این پژوهش بررسی ارتباط برنامه‌های پربیننده تلویزیون با رفتارهای اجتماعی می‌باشد. هدف از انجام پژوهش آن بوده است كه برنامه‌های پربیننده تلویزیون را پیدا كرده است وسپس ارتباط برنامه‌ها با رفتارهای اجتماعی را بستجیم متغیرهای كه در این پژوهش مورد بررسی واقع شده‌اند […]