ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

برده یک ارباب دارد اما جاه‌طلب به تعداد افرادی که به او کمک می‌کنند. (بردیر فرانسوی)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

استرس پایان نامه بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در كارمندان و كارگران

استرس پایان نامه بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در كارمندان و كارگران

استرس پایان نامه بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در كارمندان و كارگران بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در كارمندان و كارگران ایران خودرو دیزل   چكیده:   در پژوهش حاضر به بررسی رابطة بین استرس با فرسودگی شغلی در كارمندان اداری و كارگران كارخانة ایران خودرو دیزل پرداخته شده است. بدین منظور تعداد ۶۰ نفر از شاغلین ( ۳۰ نفر كارمند اداری و ۳۰ نفر كارگر) با استفاده از روش نمونه‌گیری […]