ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

تکامل و حرکت، مبنا و پیش فرض کل وجود است. (انگلس)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان   هدف اساسي اين پژوهش بررسي رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی پارس آباد مغان  است . اين تحقيق از نظر هدف كاربردي و از نظر روش توصيفي از نوع همبستگي انجام شده است . جامعه آماري متشكل از كليه اعضای هیأت علمی و دانشجویان و مدیران گروه آموزشی در سال ۱۳۸۶که […]

هوش هیجانی پایان نامه رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور

هوش هیجانی پایان نامه رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور   پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور   چکیده پایان نامه بررسی رابطه بین و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور هدف از پژوهش حاضر تعیین نسبی مولفه‌های هوش هیجانی با باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری عملکرد تحصیلی دانشجویان بود. روش پژوهش توصیفی همبستگی و جامعه‌ی آماری کلیه‌ی دانشجویان مقطع […]