ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

سازگاری زناشویی پایان نامه بررسی رابطه سازگاری زناشویی با سطح تحصیلات در زوجین

سازگاری زناشویی پایان نامه بررسی رابطه سازگاری زناشویی با سطح تحصیلات در زوجین

سازگاری زناشویی پایان نامه بررسی رابطه سازگاری زناشویی با سطح تحصیلات در زوجین   چکیده پایان نامه بررسی رابطه سازگاری زناشویی با سطح تحصیلات در زوجین   هدف این پژوهش بررسی رابطه سازگاری زناشویی با سطح تحصیلات زوجین شهر اصفهان در سال ۱۳۹۲ بود.این پژوهش نیمه تجربی است. جامعه آماري اين پژوهش کلیه زوجهای شهر اصفهان هستند. از بین آنها۴۰نفر انتخاب کردم. شرايط خروجي داشتن مشکلات حاد رواني و مصرف دارو می باشد.ابزار اندازه گیری  […]