ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

تنها آرامش و سکوت سرچشمه‌ی نیروی لایزال است. (داستایوفسکی)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

خودکنترلی پایان نامه بررسی رابطه ی خودکنترلی با عزت نفس در میان دانشجویان دختر

خودکنترلی پایان نامه بررسی رابطه ی خودکنترلی با عزت نفس در میان دانشجویان دختر

خودکنترلی پایان نامه بررسی رابطه ی خودکنترلی با عزت نفس در میان دانشجویان دختر پایان نامه بررسی رابطه ی خودکنترلی با عزت نفس در میان دانشجویان دختر خوابگاه دانشگاه   چکیده   عزت نفس و خودکنترلی از نیازهای اساسی انسان می باشد که در رشد مطلوب شخصیت او اثر به سزایی داشته و روان شناسان و جامعه شناسان آن هارا به عنوان هسته ی مرکزی سازگاری اجتماعی قلمداد می-کنند. برخورداری از احساس خودکنترلی و عزت […]