ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی. (اسکات پک)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

پایان نامه بررسی سلامت روانی بين ورزشكاران معلول و معلولين غير ورزشكار

پایان نامه بررسی سلامت روانی بين ورزشكاران معلول و معلولين غير ورزشكار

بررسی سلامت روانی بين ورزشكاران معلول و معلولين غير ورزشكار   چكيده:   در تحقيق حاضر، بررسي ميزان سلامت رواني در بين ورزشكاران معلول و معلولين غير ورزشكار مورد بررسي قرار گرفت. براي تعيين ميزان سلامت رواني از پرسشنامه   استفاده شد. تعداد ۱۶۰ نفر كه شامل ۸۰ نفر معلول و ۸۰ نفر ورزشكار معلول شهرستان تبريز بودند در نمونه تحقيق شركت كردند. متغيرهاي اين تحقيق شامل جنس، تحصيلات، نوع معلوليت، وضعيت اقتصادي، سنوات ورزشي، وضعيت […]