ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

پایان نامه بررسی چگونگی نصب تجهيزات الكتريكی در نيروگاه در حال ساخت

پایان نامه بررسی چگونگی نصب تجهيزات الكتريكی در نيروگاه در حال ساخت

پایان نامه بررسی چگونگي نصب تجهيزات الكتريكی در نيروگاه در حال ساخت   فصل اول   مقدمه ۱-۱ انواع ژنراتورها فركانس كار شبكه انتقال CEGB (كمپاني برق بريتانيا)، ۵۰ هرتز مي باشد، بنابراين ژنراتورهاي سنكرون متصل به اين شبكه نيز در فركانس ۵۰ هرتز كار مي كند. ژنراتورهاي بزرگتر اغلب در سرعت ۳۰۰۰ دور بر دقيقه و بوسيله توربينهاي بخار كار مي كنند و تعداد كمي از آنها سرعتشان ۱۵۰۰ دور بر دقيقه است. اين […]